Direktuppladdning

JPG / PNG / GIF på max 12 MBVisa publikt...då accepterar du samtidigt vårt användaravtal

Våra allmänna ordningsregler


- Sex/droger/stötande material ej tillåtet.
- Vi har rätt att fritt radera vad vi finner olämpligt
- Du får ej "hotlinka" bilder (bakgrund etc)
- Du äger upphovsrätt för de bilder du laddar upp
- Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp
- Ladda-upp.se får fritt visa, ändra och sprida bilderna
- Du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att använda tjänsten

Läs gärna även vår sekretesspolicy

Användaravtal för Ladda-upp.se


1. Allmänt
Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan Webbinnovation, org. nr. 850721-2739 ("Ladda-upp") å ena sidan, och användare och/eller köpare av Ladda-upps tjänster ("Användaren"), å andra sidan.

Ladda-upp tillhandahåller Användaren Ladda-upp.se, som är en digital anslagstavla och lagringstjänst, där Användarens digitala filer lagras på Ladda-upps webbservrar ("Tjänsten").

Användaravtalet är endast giltigt om det, för det fall Användaren är en privatperson, har ingåtts av Användare som vid avtalstillfället har fyllt 18 år, samt för det fall Användaren är en juridisk person, har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen.

2. Tjänstens omfattning
Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter som från tid till annan framgår av beskrivningen av Tjänsten på Ladda-upps hemsida www.ladda-upp.se. Ladda-upp åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Ladda-upps hemsida, ge Användaren tillgång till Tjänsten på av Ladda-upp tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet.

Ladda-upp förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal. Gällande villkor enligt Användaravtalet finns alltid publicerade på Tjänsten och ändringar meddelas ej direkt till Användaren. Det är Användarens ansvar att vid varje användningstillfälle av Tjänsten granska gällande Användarvillkor. För det fall Användaren inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten eller villkoren i Användaravtalet, ska Användaren äga rätt att säga upp sitt medlemskap till omedelbart upphörande. Användare som använder Tjänsten efter införandet av ändringarna ska anses ha accepterat ändringarna.

Support av Tjänsten tillhandahålls endast Användareer som ingått avtal om betalversioner av Tjänsten och ingår inte i gratisversioner av Tjänsten. Det står dock Ladda-upp fritt att från fall till fall erbjuda support även till Användareer som ingått avtal om gratisversionen av Tjänsten. Driftavbrott, störning eller fel i Tjänsten meddelas till Ladda-upp under kontorstid. Ladda-upp försöker därefter åtgärda felet efter bästa förmåga på kontorstid. Användaren har ingen rätt att begära ersättning på grund av driftavbrott eller fel i Tjänsten.

Ladda-upp lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

3. Ingående av detta Användaravtal
Användaren blir bunden av detta Användaravtal när Användaren använder Tjänsten genom att ladda upp en fil på Tjänsten, eller skapar ett konto på Tjänsten.

4. Registrering och behandling av personuppgifter
Ladda-upp samlar in och behandlar de personuppgifter om Användaren som anges i registreringsformuläret ("Personuppgifterna") eller via formulär på Tjänsten i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. I den mån så krävs för att Ladda-upp ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Användaravtalet, kan Ladda-upp komma att överföra Personuppgifterna till tjänstetillhandahållare och samarbetspartners. Ladda-upp och/eller Ladda-upps samarbetspartners ska ha rätt att behandla Personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudanden och nya produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för Tjänsten av Ladda-upp eller Ladda-upps samarbetspartners. Användares personuppgifter lämnas aldrig vid misstanke om brott ut till tredje part annat än om detta skriftligen begärs av svensk myndighet.

Användaren har rätt att ta del av Personuppgifterna som Ladda-upp har registrerat om dem och kan när som helst begära att Ladda-upp korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Genom att godkänna detta Användaravtal lämnar Användaren sitt samtycke till att Ladda-upp behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 4.

5. Ångerrätt
Användare som ingår Användaravtalet i egenskap av privatperson har rätt att i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen utnyttja sin ångerrätt och frånträda Användaravtalet om det meddelas inom 14 dagar från det att Användaravtalet ingåtts. Användaren är dock införstådd med att ångerrätten upphör i förtid för det fall Användaren börja använda Tjänsten inom 14 dagar från Användaravtalets ingående. Ångerrätten gäller inte heller för beställning av domännamn genom Tjänsten.

Om Användaren utnyttjar sin ångerrätt och frånträder Användaravtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen, återbetalar Ladda-upp av Användaren erlagd betalning inom 30 dagar från tidpunkten för utnyttjande av ångerrätten.

6. Lösenord och inloggningshandlingar
Användaren är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Användaren erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Användaren ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Användarens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Användaren har begärt och Ladda-upp har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Ladda-upp äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Användaren kontrollera användningen av Tjänsten och Användarens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.

7. Användarens ansvar
Användaren ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Användaren har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Tjänsten till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till Internetuppkoppling samt hårdvaru- och mjukvaruutrustning.

Användaren är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Användaren lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Användaren lagrar på Ladda-upps servrar.

Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Ladda-upps vid var tid gällande instruktioner. Användaren äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Detta innebär bland annat att Användaren inte äger rätt att använda Tjänsten för prostitution, publicering av någon form av pornografiskt material, försäljning av vapen, droger eller olagliga substanser. Användaren får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som kan skada Ladda-upps eller Ladda-upps varumärkens anseende. Användaren åtar sig att inte använda Ladda-upps varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Ladda-upp.

Användaren äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på Ladda-upps servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal. Användaren ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten utan att först skriftligt ha avtalat med Ladda-upp härom. Användaren får heller inte nyttja Tjänsten som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information.

Användaren ansvarar för att all behandling av personuppgifter som sker genom den hemsida som Användaren skapar genom Tjänsten, sker i enlighet med personuppgiftslagen.

Vid skälig misstanke hos Ladda-upp om att Användaren brutit mot denna punkt 7, äger Ladda-upp rätt att omedelbart säga upp Användaravtalet och stänga av Användaren från tjänsten utan att Användaren äger rätt till någon form av ersättning eller återbetalning.

8. Nyttjanderätt till Innehåll
Ladda-upp upplåter till Användaren en icke exklusiv, icke överlåtbar, världsomspännande och återkallelig rätt att i enlighet med detta Användaravtal använda Tjänsten och dess innehåll (inklusive men ej begränsat till all däri ingående mjukvara) ("Innehållet"). Ladda-upp förbehåller sig rätten att under avtalstiden radera, ändra och/eller byta ut Innehållet. Samtliga immateriella rättigheter och övriga rättigheter till Innehållet innehas av Ladda-upp eller dess licensgivare. Användaren erhåller ingen rätt av vad slag det vara må till Innehållet utöver vad som uttryckligen framgår av detta Användaravtal.

Innehållet får endast kopieras av Användaren i den utsträckning som skriftligen och uttryckligen har medgivits av Ladda-upp. Användaren äger under inga förhållanden rätt att helt eller delvis ta isär, koppla samman i nätverk, bearbeta, förändra, dekompilera, kopiera, göra tillägg till eller skapa avledda verk ur Innehållet utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal. Användaren äger inte heller överlåta, hyra ut, låna ut, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Innehållet till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal.

Ladda-upp lämnar ingen garanti av vad slag det må vara att Innehållet svarar mot Användarens behov eller att Innehållet kan användas utan störningar eller fel.

Ladda-upp äger rätt att i samband med felanmälan eller supportärenden rörande Tjänsten samla in information om Användarens dator, hårdvara, operativsystem, program m.m. samt rätt att inhämta sådana andra nödvändiga uppgifter som kan vara erforderliga för att hantera felanmälan eller supportärendet. Användaren godkänner härmed att Ladda-upp får samla in information enligt ovan. Ladda-upp äger ej rätt att nyttja information rörande Användaren som samlats in enligt ovan i annat syfte än hantering av felanmälan eller supportärende. Ladda-upp åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.

9. Betalningsvillkor
Användare som har ingått avtal om betalversion av Tjänsten ska till Ladda-upp erlägga betalning i enlighet med Ladda-upps vid var tid gällande pris för Tjänsten som publiceras på Ladda-upps hemsida. Betalningsskyldighet för Tjänsten uppstår då Användaren skapar ett konto för betalversion av Tjänsten hos Ladda-upp. Ladda-upp förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar ska gälla för samtliga betalningsperioder som inleds efter det att Ladda-upp har publicerat ny prislista på sin hemsida alternativt på annat sätt informerat Användaren om prisändringarna.

När Användare ingår avtal om betalversion av Tjänsten enligt ovan avräknas inte eventuell kvarvarande provtid. Provtiden är alltså endast till för att kunna utvärdera Tjänsten före det att avtal om betalversion av Tjänsten sluts.

I samband med att Användaren skapar ett konto för betalversion av Tjänsten hos Ladda-upp, ska Användaren ange betalningsperiod för Tjänsten (månadsvis eller årsvis) samt om Användaren vill betala mot faktura eller med kreditkort. Ladda-upp tar inte ut någon extra avgift varken för betalning med kreditkort eller mot faktura. Ladda-upp kan komma att utföra sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia. Leverans sker endast till den adress där den betalande Användaren är folkbokförd.

Alla betalningar till Ladda-upp ska erläggas i förskott om inget annat anges. För det fall Användare inte har erlagt betalning i enlighet med faktura och inom trettio (30) dagar från fakturans utställande, alternativt inte har täckning för betalningen på angivet kreditkort, ska Ladda-upp äga rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Användaren har erlagt full betalning. Om Användaren inte betalar, trots påminnelse från Ladda-upp, ska Ladda-upp äga rätt att omedelbart säga upp Användarens Användaravtal. Vid försenad betalning har Ladda-upp vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader enligt lag, samt rätt till dröjsmålsränta med 24 % plus gällande referensränta.

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid nedgradering/inaktivering, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande eller nedgradering/inaktivering och oavsett när i tiden detta sker. Detta gäller dock inte om Användaren utnyttjar sin ångerrätt enlig distans- och hemförsäljningslagen.

10. Anspråk på grund av Användarens användning av Tjänsten
Om anspråk riktas mot Ladda-upp eller talan förs mot Ladda-upp på grund av Användarens användning av Tjänsten, åtar sig Användaren att hålla Ladda-upp skadeslöst för all skada som Ladda-upp åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Användaren inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Ladda-upp om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Ladda-upp, dels att Användaren har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

11. Ansvarsbegränsning
Ladda-upp ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Ladda-upp ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Ladda-upp kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten.

Ladda-upps ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Ladda-upps ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Användaren erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod för Tjänsten. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Användaren göras gällande mot Ladda-upp. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.

12. Avtalstid och Uppsägning
Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för Användarens tecknande av Tjänsten genom registrering via Ladda-upps hemsida alternativt vid tidpunkten för uppladdning av digital fil till Tjänsten. För Användareer som väljer att betala årsvis gäller Användaravtalet under 12 månader varefter det automatiskt upphör att gälla ("Årsabonnemang"). Användaren kan dock välja att förnya sitt Årsabonnemang för ytterligare ett (1) år genom att meddela Ladda-upp härom senast en (1) dag före Användaravtalets upphörande. För Användareer som väljer att betala månadsvis gäller Användaravtalet tillsvidare och förlängs med en (1) månad i taget såvida det inte sägs upp av Användaren senast (1) dag före utgången av den aktuella månaden ("Tillsvidareabonnemang"). Samma uppsägningstider gäller för det fall Användaren vill nedgradera sitt abonnemang eller avaktivera aktiverade betaltjänster inom ramen för Tjänsten. Användare som önskar säga upp sitt Tillsvidareabonnemang eller teckna nytt Årsabonnemang ska meddela Ladda-upp detta genom att logga in på sitt konto för Tjänsten, klicka på "Kontrollpanel" och därefter "Mitt abonnemang" och följa däri angivna anvisningar för uppsägning/nyteckning. Tillsvidareabonnemang kan sägas upp av Ladda-upp med tre (3) månaders uppsägningstid. Ladda-upp förbehåller sig rätten att utan anledning avböja att ingå nytt Årsabonnemang med Användare, förutsatt att Ladda-upp har informerat Användaren härom senast tre (3) månader före Årsabonnemangets upphörande.

Vid Användaravtalets upphörande kommer Ladda-upp att avaktivera Användarens konto, vilket innebär att Användarens hemsida inte längre kommer att vara tillgänglig externt. Användarens hemsida kommer dock vara tillgänglig för Användaren genom redigeringsverktyget under en period om en (1) månad från Användaravtalets upphörande. Om Användaren vid utgången av denna månad inte har tecknat ett nytt Användaravtal äger Ladda-upp rätt att radera Användarens konto. Det åligger Användaren att själv tömma eller överföra sitt innehåll till ett annat webbhotell före utgången av denna månad. För det fall Användaren önskar biträde från Ladda-upp för överföring av information, har Ladda-upp rätt till ersättning för konsulttjänster för sådant biträde.

Ladda-upp förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Användaravtalet och/eller stänga av hela eller delar av Tjänsten (inklusive omedelbart rensa lagringsytan) för Användare som använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Ladda-upps instruktioner, använder Tjänsten för lagring och/eller överföring av oskäligt stora datamängder eller för orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsten, eller för Användare som Ladda-upp i övrigt bedömer riskerar att allvarligt störa användningen av Ladda-upps system eller som uppenbarligen missbrukar Tjänsten. Vid Ladda-upps uppsägning av Användaravtalet på grund av Användarens avtalsbrott förbehåller sig Ladda-upp rätten att kräva ersättning från Användareer för all skada Ladda-upp lider i anledning av avtalsbrottet.

Användaren är införstådd med att Ladda-upp kan komma att upphöra med att erbjuda gratisversioner av Tjänsten. Ladda-upp äger då rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Användareer till gratisversionen av Tjänsten. För det fall Ladda-upp avser att upphöra med att erbjuda gratisversioner av Tjänsten, ska Ladda-upp lämna meddelande därom till Användarens e-postadress. En (1) månad därefter ska Ladda-upp äga rätt att avsluta Användarens gratisversion av Tjänsten och rensa lagringsytan.

Användaren är införstådd med att Ladda-upp dessutom äger rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Användareer till gratisversionen av Tjänsten som varit inaktiva i mer än en (1) månad. För det fall Ladda-upp avser säga upp Användaravtalet på grund av inaktivitet, ska Ladda-upp lämna meddelande därom till Användarens uppgivna e-postadress. Användaren kan då aktivera Tjänsten för att få behålla Tjänsten med samma villkor som tidigare. För det fall Användaren inte har aktiverat Tjänsten inom en (1) månad från mottagande av sådant meddelande om uppsägning, ska Ladda-upp äga rätt att avsluta Användarens konto och rensa lagringsytan.

Ladda-upp äger vidare rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan om Användaren försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

13. Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

14. Meddelanden
Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Ladda-upp i första hand till den av Användaren angivna e-postadressen. Användaren är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Användaren ska lämna eventuella meddelanden till Ladda-upp genom den e-postadress som anges på hemsidan för Tjänsten alternativt i för ändamålet uppsatta formulär på hemsidan för Tjänsten.

15. Ändringar av Användaravtalet
Med undantag för vad som anges i punkten 2, stycke 2 ska alla ändringar och tillägg till detta Användaravtal, för att vara giltiga, ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

16. Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Växjö tingsrätt som första instans.

LADDA UPP & SPARA
DINA BILDER ONLINE


Vår bilduppladdningstjänst låter dig ladda upp bilder
på nätet och sprida på t ex forum eller sociala medier.

Bli gärna medlem och sortera dina bilder i fotoalbum

 
Bli medlem gratis

JLCMemovoxM paketDSC_0304
kkk45bakgrund1222180_10150580208135523_4446217_nsverige ny10501311_10152332801368381_98508312_nsvchost20150116_002159IMG_0178
104243
uppladdade bilder
IMG_1342gusweclockers_deas_Logga_workIn_1HIFIRUMUPPwweeshahalee sin left
» Se hela bildarkivet

Deseo Posters, affischer och art prints


Du har väl testat vår smarta mobilsajt?  Fungerar utmärkt till alla smartphones och tablets


  Skicka snabbt en bild från telefonen till en e-postadress


  Ingen installation, nås direkt från webbläsaren

 

Adressen för att hitta dit är inte krångligare än www.ladda-upp.se/m/